News & Events


Lead From The Front
Date: 10-12-2017
നിയുക്ത സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. റെജി മാത്യുവിനും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വർഗീസ് E J യ്ക്കും എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങളും മംഗളാശംസകളും.
39 ആം ജില്ലാ സമ്മേളനം
Date: 15-09-2017
39 ആം ജില്ലാ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 15 ആം തീയതി , മഹാ കവി ജി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് . എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
Pay Revision Arrears Calculator
Date: 03-06-2016
Pay revision arrears calculator is now available for download at utilities. Credits acknowledged to alrahiman.com
വനിതാകൺവെൻഷൻ -2016
Date: 22-03-2016
തിയതി - 22. മാർച്ച്‌ 2016 വെന്യു - GH കോൺ ഫരൻസ് ഹാൾ കാര്യ പരിപാടി -- സെമിനാർ ക്ലാസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പങ്കെടുക്കുന്നവർ -- ബഹു . കൊച്ചി മേയർ ശ്രിമതി. നിശന്തിനി IPS Addl . DMO DPM Supdt . GH എറണാകുളം Dy . DMO KHSMSA ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു
Pay Revision Soft Ware
Date: 01-02-2016
Pay Fixation Software for PR 2014 is now available under utilities. Credit acknowledged to Sri. Safeeq of keralaservice.org
Class on Pay Revision
Date: 16-02-2016
Class on 10th Pay Revision & Pay Fixation by Sri.Radhakrishnan (GH Alappuzha) on 16/02/2016. Venue - Blood Bank Hall Alwaye Time - 10.30 Am Please do participate and utilise this opportunity to update your professional knowledge.
Income Tax Calculator 2015-16
Date: 11-01-2016
Income Tax Calculator Software Easy Tax 2015-2016 is now available under utilities tab. Credits acknowledged to Al Rahiman.
Notes on SPARK
Date: 21-12-2015
Notes on various aspects of SPARK prepared by Sri.Anishkumar T R, DMU, Ernakulam is now available @ reference library. Please check out Reference Library >> SPARK.
നേതൃസംഗമം - 2015
Date: 12-12-2015
ഏറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2015 ഡിസംബർ 12 ന് ആലുവാ ബ്ലഡ്‌ ബാങ്ക് ഹാളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന നേതൃ സംഗമം 2015 എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക്‌ എല്ലാവര്ക്കും സ്വാഗതം -- കാര്യപരിപാടി (1) സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് സ്വീകരണം, (2) നേത്രുപാടവത്തി ലെക്കുള്ള പടവുകൾ - Leadership Training Program led by Dr.Narayanan Namboothiri , Leading Management Consultant. (3) മുൻകാല നേതാക്കളെ ആദരിക്കൽ, (4) Seminar - സംഖടനാ ചരിത്രവും ബൈ ലോകളും,Leading Speaker Sri. Reji Mathew Former State Secretary.
TDS Guidelines & Soft Ware
Date: 16-07-2015
ആദായ നികുതി റിട്ടേണ്‍ E - ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുതകുന്ന നിർദേശങ്ങൾക്ക് Utilities Tab ൽ Links സന്ദർശിക്കൂ .
Anti Sexual Harassment - Internal Complaint Committee രൂപീകരിക്കുന്നതെങ്ങനെ
Date: 17-07-2015
Sexual Harassment Prevention Act 2013 -- ഇപ്പോൾ Downloads ൽ ലഭ്യമാണ്
Check out the Eco-Stat Dept Website for current prices of commodities
Date: 11-06-2014
Link to the Economic Statistics Dept of Kerala is now available under UTILITIES. Pls check out the site for daily/monthly official market prices of all commodities.
As close to you as can be ....
Date: 25-03-2014
We are closer to you now than ever before. Please check out our new website for mobile platforms by typing www.khsmsaernakulam.org from your internet enabled mobile phones. Do send in your views/opinion on this new initiative.Happy Surfing.
KHSMSA's voice finds a resonance
Date: 17-01-2014
KHSMSA's long standing demand & relentless struggles for creation of Additional Lay Secretary's post in major hospitals of the state is finally accepted. Do find the Government order Sanctioning three posts of ALS under DOWNLOADS. Please check it out
General Transfer 2014
Date: 15-12-2014
General Transfer 2014. Order and Proforma is available under DOWNLOADS please check out.
Seniority List Senior Clerks 2000 - 2012
Date: 15-12-2014
Preliminary Seniority List of Senior Clerks from 2000 - 2012 available under seniority Lists link in DOWNLOADS section. Pls do check
KHSMSA completes 36 years
Date: 04-01-2014
Its KHSMSA's 36th birthday on 4th January. Lets join hands to strengthen the organization and to take the movement forward.Many happy returns of the day & Long live KHSMSA
HAPPY NEW YEAR
Date: 01-01-2014
KHSMSA wish you the very best for the year 2014. HAPPY NEW YEAR
Ariviloote Mikavilekk - Class No.3
Date: 03-01-2014
Ariviloote Mikavilekk Class No 3. On 3 January 2014. At 2 PM. Topic - ESSENTIAL RECORDS to be maintained in an office. Class conducted by Sri.Sasikumar, Accounts Officer (FW)- Directorate of Health Services
Ariviloote Mikavilekku .. Poem by Sri. NK MOhanan
Date: 13-12-2013
A new poem titled "ARIVILOOTE MIKAVILEKKU" by Sri. NK Mohanan, Senior Clerk, of CHC Keeechery is published on our blog please do read and send us your opinion.
Its party time folks
Date: 03-12-2013
In a little over one years time. We have crossed "TEN THOUSAND HITS". Thank you every one for your un-flinching support and keen interest on this website. We resolutely re-affirm our commitment to update you with the latest as well as rarest of information on our profession. HAPPY BROWZING
Wanna start a new lab in your PHC ???
Date: 21-11-2013
Want to know how to start a new Primary Health Laboratory in your PHC ??? or how to construct a new sub-centre??? visit TUTORIALS
New Arrivals
Date: 11-11-2013
Designation wise ceiling on endorsement of treasury bills, now available under TUTORIALS.Procedure for MR of Freedom Fighters under DOWNLOADS & Stationery forms (Annual intent, Non annual intent, Intent of computer consumables & Intent of Seals) under FORMS. Happy surfing & down loading.
Book your KSRTC & Railway Tickets through KHSMSA Web Site
Date: 05-11-2013
Check the availability of buses/trains and book your tickets on line through us. Visit downloads and click on Indian Railway/KSRTC link
Guidelines online submission of SPARK Bills
Date: 05-11-2013
Guidelines on online submission of spark bills now available under TUTORIALS. Do Familarize yourself
Ariviloote Mikavilekk
Date: 30-11-2013
KHSMSA Ernakulam's ambitious 2 year long project .. ARIVILOOTE MIKAVILEKK .. Class no-2 on December 02 at 2pm, soon after monthly conference. Topic -- MOP with emphasis on Service correspondence, PR and Note Files.. Please do participate
Ariviloote Mikavilekk (Towards Excellence Through Knowledge)
Date: 26-10-2013
Two year long training program for the ministerial staff. 24 classes (@ 1 per month from November 2013)by experts in professional & personal matters. Inauguration on 01 November 2013 right after the monthly conference. Please see the program notice under downloads. Don't miss this experience for anything in this world
Successful conclusion of 35th State Convension
Date: 20-10-2013
KHSMSA 35th state convension was succefully concluded at Palakkad. Leading newspapers like Matrubhumi & Manorama have covered the event. Get a glimple
Images of 35th District Conference
Date: 30-08-2013
To get a glimpse of 35th district conference images click on the FLICKR button (Fr)on the bottom right side of this web siste and then select PHOTOSTREAM or SETS
Find Postal Index Numbers (PIN)
Date: 26-08-2013
A useful tool for you.Search and Find the PIN codes of post offices any where in INDIA. Visit downloads section and click on PIN Codes link
Cancer Care for Life from RCC Trivandrum
Date: 05-08-2013
A novel scheme of cancer care for life time is available at the Regional Cancer Centre Trivandrum. Pay a one time membership fee ranging from Rs. 500 to Rs. 10,000/- and avail treatment worth Rs. 50,000 to Rs.500,000/-. For details and registration form visit FORMS link under DOWNLOADS
Revised SP Manual
Date: 12-07-2013
Revised Stores Purchase Manual now available under TUTORIALS.Ceiling of Local Purchase, Quotations & Tender increased substantially. Pls Check out
More valuable information to download
Date: 02-06-2013
Please find GO(P)540/94/Fin on provisional service & GO(P) 183/2007/Fin showing FBS chart under Downloads & Tutorials respectively
SPARK Authorisation
Date: 25-06-2013
Existing authorisations of non DDO users in SPARK is going to be locked. Pls fill in SPARK Form -3 and forward it to info@spark.gov.in to get fresh authorisations for DDOs. You can get form - 3 from the download link.
MR - Latest list of approved hospitals
Date: 29-05-2013
Check out the latest list of approved private hospitals for re-imbursement under down-loads
More to download
Date: 25-05-2013
Data on relinquishment of promotion & List of re-imburseable medicines now available for down load. Forms of physical fitness, extension of joining time & relinquishment of promotion now available under Forms link
Seniority Lists of Ministerial Staff
Date: 24-04-2013
Various Seniority Lists of ministerial staff under one roof. Pleases check out the link "seniority lists" under downloads.
Latest on HMC/HDS
Date: 24-04-2013
For the latest GO on constitution and composition of HMC please visit down loads
LDC-UDC Nay..Not any more
Date: 16-04-2013
LDCs & UDCs are re-designated as Clerks and Senior Clerks. Check out the GO under downloads section
Lots more to down Load
Date: 16-04-2013
Lots of new stuff to down load.... For the latest on S P Manual, NPS,ADA,SPARK,Uniform, LTC,RSBY, JHIs, etc pls visit downloads
Revised guidelines on MR
Date: 13-03-2013
Revised delegation of powers for sanction of MR. Check out down-loads
Condemnation made easy
Date: 13-03-2013
For revised guidelines on condemnation please visit downloads
NRHM Guidelines on funds
Date: 22-10-2012
New guidelines on NRHM funds available under down loads
special convension photos
Date: 02-10-2012
Images of RTI seminar, Web site launch, Farewell & SSLC awards now available in image gallery
Powered By: Ixora Software Technologies © 2014 - KHSMSA, All Rights Reserved.